دکتر بهرام مرادی

رئیس گروه بین المللی و ستاد طرح سلامت بیدار دل کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

ریاست ستاد طرح سلامت بیداردل کشور

ریاست گروه بین المللی بیداردل کشور 

رئیس شورای سیاستگزاری جبهه یادگاران لاله های سرخ وطن

«+++++++++++++++++»

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .