پیام دکتر خاطره استاد رضایی

خاطره استاد رضایی

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران

بنام خداوند بخشنده و جبار
با امید به تجمیع ظرفیتها و ثروتهای اجتماعی،با تفکر و شعور جمعی و اجرای کامل قوانین.
زفکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع