پیام دکتر حمید قلی زاده

حمید قلی زاده

ریاست کنفدراسیون و کمپانی جهانی

با سلام و احترام
ایران نماد جهان اسلام است
نهایت همدلی و ایجاد کارآفرینی در بخش های مختلف در جامعه به ویژه ورزشی استفاده بهینه و کارشناسی در اتاق فکر از نوابغ تحصیلی و دانشگاهی کشور ایجاد اقتصاد چند منظوریتی محوری در جهان اسلام.
((ما می توانیم))