به نمایندگی از دیگر مدیران و مسئولین ملی از  همه صنایع و بنگاه های اقتصادی حمایت میکنیم

به نمایندگی از دیگر مدیران و مسئولین ملی از  همه صنایع و بنگاه های اقتصادی حمایت میکنیم

دکتر مجید مهدوی در گفت و گو با خبرنگار اصتناد آنلاین به پویایی صنایع ملی  اشاره کرد و در این میان از صنایعی مانند خودرو ، ساختمان، لوازم خانگی که ضمن پویایی به بدنه ی جامعه ارتباط مستقیم دارد یاد نمود.

دبیر شورای راهبردی اصتناد گفت توجه به صنعت بانکداری و واسپاری های تحت پوشش بانکداری از جمله پارامترهایی است که برای تعالی کشور مهم بوده و بسیار درآمدزا برای کشور خواهد بود.

ضمن اینکه این نوع تجارت هم به بخش خصوصی خدمات مناسب خواهد داد و هم از سوی دیگر منحصر به قشر یا سازمان خاصی نیست.

وی ادامه داد: تعامل میان دولت و بنگاه های خصوصی ارزش ملی دارد و امروز فارغ از سیاستهای حزبی باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده باشیم.

این مدیر ملی به مجمع عالی اصتناد پرداخت وگفت: با برنامه ریزی که در  مجمع عالی اصتناد شده است شکوفایی بذر اقتصاد ملی بسیار نزدیک خواهد بود.مجمع عالی اصتناد قرار است با سلسله نشست های تعاملی میان مسئولین دولت، نمایندگان محترم خانه ملت و صاحبان بنگاه های خصوصی و تشکلهای مردم نهاد به دستاوردهای نوینی برسد.

وی مجمع اصتناد را صدایی برای مدیران و به خصوص صاحبان صنایع دانست و گفت: در واقع مجمع اصتناد در حکم تریبونی است که صدای سنجیده افراد و مدیران را شناسایی ، تحلیل و اجرایی خواهد نمود.

دکتر مجید مهدوی تصریح کرد: مجمع اصتناد بدون هیچ گونه تشریفاتی به دنبال ایجاد زیرساخت است و ما به نمایندگی از دیگر مدیران ملی از  همه شرکت و صنعت حمایت میکنیم تا کارها به درستی و برپایه اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی  صورت بگیرد.