پیام دکتر بهروز فروتن

بهروز فروتن

بنیانگذار بهروز

از هیجان اجتماعی و فردی دوری بجوئیم و اندیشه را پیشه کنیم و ناتوانی رو با شجاعت براندازیم و توان خود را عرضه بداریم.
کارشکنی چندان پسندیده نیست
ارزش اصلی در کیفیت و شایسته سالاری باشد.