پیام دکتر امیر مهدوی

امیر مهدوی

پژوهشگر و نویسنده در حوزه علوم انسانی

بسمه تعالی
به نظر می رسد بنیان فناوران راهکاری مناسب جهت شناسایی افراد نخبه و ایجاد فضای مناسب جهت بوجود آوردن راهکارهای راهبردی و اجرایی باشد
با آرزوی موفقیت روزافزون